Spraymaling

Varekode:
35022

Spraymaling

Varekode:
35022
93,00 NOK
Er på lager
Levering er 5-7 virkedager
Endring variant
 • 1 Boks, 400 ml, Gull
 • 1 Boks, 400 ml, Blå
 • 1 Boks, 400 ml, Lys Blå
 • 1 Boks, 400 ml, Grønn
 • 1 Boks, 400 ml, Lys Grønn
 • 1 Boks, 400 ml, Sølv
 • 1 Boks, 400 ml, Gul
 • 1 Boks, 400 ml, Hvit
 • 1 Boks, 400 ml, Svart
 • 1 Boks, 400 ml, Rød
 • 1 Boks, 400 ml, Lys Pink
 • 1 Boks, 400 ml, Kobber
 • 1 Boks, 400 ml, Lilla
 • 1 Boks, 400 ml, Brun

Profesjonell Montana GOLD spraymaling som fester på de fleste overflater. Tørker silkematt og i en høypigmentert og lysekte kunstnerkvalitet. Svart sikkerhetsring under dysen fjernes før bruk. Det finnes ikke lokk. Best resultat oppnås ved å spøyte med ca. 30 cm avstand. Etter bruk snus boksen på hodet og spray til det kun kommer gass ut. Da blir ikke dysen tett

Svart sikkerhetsring under dysen fjernes før bruk. Det finnes ikke lokk

Mer informasjon
Artikkel35022
FargeGull
BrandMontana
Innholdsenhetboks
ÅrstidBasis
Ean nummer4048500285943
Detaljmengde 1 boks
Innholdsmengde 400 ml
Fargegull

Levering
Vi etterstreber å sende varene dine 1-2 dager fra bestillingsdag og normal leveringstid er 5-7 virkedager.

Returvarer
Du har alltid 14 dagers full returrett, så lenge varene returneres i uåpnet originalemballasje. Sånn gjør du: En returvare sendes som vanlig postpakke, vedlagt kopi av fakturaen eller angitt med returordrenummer opplyst av kundeservice. Etter at vi har mottatt varene, får du pengene tilbake. Enten pr. kreditnota eller som overføring til din konto.

Fare. Contains: Xylene. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd aerosoler. P280 Benytt vernehansker/øyevern. P284 Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER /en lege ved ubehag ved ubehag. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50° C /122° F. P501 Innhold/beholder leveres til i.h.t lokale og nasjonale forskrifter for avfallsbehandling.
Datablad, gull Datablad, standardfarger Datablad, sølv, kobber
Copyright © 2013-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | Håkon den godes gate 1 c | 7600 Levanger | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no