Kreativitet og FN’s 17 verdensmål

FN 17 verdensmål

FN's verdensmål for bæredyktig utvikling skal frem til 2030 sette kursen mot en mere bæredyktig utvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene utgjør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forplikter alle FN’s 193 medlemsland til helt å avskaffe fattigdom og sult i verden, redusere ulikheter, sikre god utdannelse og bedre helse til alle, normale jobber og mere bæredyktig økonomisk vekst.

Mål 1 - Utrydde fattigdom

Ekstrem fattigdom er en av de største utfordringene for vår globale samfunn, og på tross av store fremskritt kjemper alt for mange fortsatt med dette problemet. I 2015 estimerte man, at 736 mill. mennesker levde med en innkomst på under 13 kr. om dagen og med utilstrekkelig adgang til mat, rent drikkevann og allmene sanitære forhold. Spesielt i de fattigste landene skal innsatsen økes, fordi befolkningen er i så utsatt posisjon for konflikter og klimarelaterte katastrofer. FN’s første verdensmål er, at vi sammen skal fjerne alle former for fattigdom i verden.

Mål 2 - Utrydde sult

Selv om antallet av sultne mennesker har minket med nesten 50 % i løpet av de siste 20 år, er hungersnød og underernæring fortsatt en utfordring, som hemmer utviklingen i mange land. Spesielt i Afrika, der hver fjerde innbygger går sulten i seng, er underernæring et stort problem, og det må et internasjonalt samarbeid til, hvis det skal forbedres. FN’s andre verdensmål er å stoppe sult og underernæring og å sikre, at alle mennesker har adgang til tilstrekkelig og ernæringsriktig mat.

Mål 3 - God helse

I mange deler av verden er det fortsatt en alt for høy dødelighet. Mange barn lever ikke, til de fylder 5 år, og hundredvis av kvinner dør som følge av fødselskomplikasjoner. Dødsfall grunnet smitsomme sykdommer som f.eks. AIDS, malaria og hepatitt er hyppig forekommende, og mental misstrivsel er et fortsatt stigende problem. FN’s tredje verdensmål er å sikre et sundt liv for alle samt å fremme trivsel for alle aldersgrupper i alle land.

Mål 4 - God utdanning

Kvalitetsutdannelse er nødvendig for bæredyktig utvikling og verdens fremtid. Over tid har det skjedd store fremskritt for å sikre, at alle har mulighet for å utdanne seg, men spesielt i utviklingsland finnes det fortsatt utfordringer grunnet fattigdom, vepnede konflikter og andre nødsituatuasjoner. Fattige barn er oftere ute av skolen enn barn fra rike familier, og ulikheten mellom kjønn er en barriere for mange. FN’s fjerde verdensmål er å sikre alle samme adgang til kvalitetsutdannelse og å fremme alles muligheter for livslang læring.

Mål 5 - Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kvinner og menn skal sikres. Selv om det er flere jenter i skolen enn noensinne, og utviklingslandene har gjort likestilling i grunnskolen langt mere vanlig enn for 15 år siden, er diskriminasjon og vold mot kvinner fortsatt en stor utfordring. Det samme gjelder for kvinners rettigheter, adgang til økonomiske ressurser og på arbeidsmarkedet, og det må stoppes, hvis vi ønsker en bedre og mere bæredyktig verden. FN’s femte verdensmål er slik at å oppnå likestilling mellom kjønnene og å styrke kvinners og jenters rettigheter og muligheter.

Mål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

Verden forandrer seg, og vi merker det i høy grad gjennom klimaendringene. Siden 1990 har 2,1 mill. mennesker fått forbedret adgang til drikkevann, men vannmangel erfortsatt et stort problem for mere enn 40 % av verdens befolkning. Det er dessuten et problem, som forventes å vokse seg større som følge av bl.a. tørke og ørkendannelse, og i 2050 kan vi risikere, at hver fjerde blir påvirket av tilbakevendende vannmangel. FN’s sjette verdensmål er å imøtekomme dette problemet og sikre, at alle har adgang til vann og sanitet, og at dette forvaltes bæredyktig.

Mål 7 - Ren energi for alle

Bæredyktige energikilder er essensielt for fremtiden. I dag mangler hver femte person adgang til elektrisitet, og etterspørselen på billig energi stiger i takt med, at verdensbefolkningen vokser. Større energiproduksjon vil på nåværende tidspunkt bety større utledning av drivhusgasser med drastiske klimaendringer til følge. Bæredyktig energi er altså nødvendig, hvis vi vil passe på planeten samtidig med, at vi alle har adgang til elektrisitet. FN’s syvende verdensmål er derfor å sikre, at alle har adgang til pålitelig, bæredyktig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendige jobber og økonomisk vekst er desverre ikke en selvfølge. På tross av en voksende middelklasse i utviklingslandene og et fall i antallet av arbeidstakere, som lever i fattigdom, ser vi en global vekst, som sløves av at ulikheten styrkes, og at beskjeftigelsesraten ikke kan følge med den voksende arbeidsstyrken. Ytterligere utgør bl.a. tvangsarbeid og menneskehandel fortsatt en trussel mot en bæredyktig fremtid. FN’s åttende verdensmål er derfor å fremme vedvarende, inklusiv og bæredyktig økonomisk vekst, full og produktiv beskjeftigelse samt anstendig arbeid til alle.

Mål 9 - Innovasjon og infastruktur

Vi skal investere i vår globale samfunn, utvikle nye teknologier og fremme bæredyktig industri, hvis vi vil overkomme vår økonomiske og miljømessige utfordringer. Vi skal ha flere arbeidsplasser og fremme energieffektivitet, hvis vi skal fremskynne bæredyktig utvikling og sikre vår fremtid. Vi skal overvinne den digitale kløften, som viser seg ved, å 90 % av 4 mill. mennesker uten adgang til internett bor i utviklingsland. FN’s niende verdensmål er å bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredyktig industrialisering og understøtte innovasjon.

Mål 10 - Mindre ulikheter

Ulikheten i verden er fortsatt stigende. De rikeste 10 % tjener opp mot 40 % av den samlede globale innkomsten, der de fattigste 10 % kun tjener mellom 2 og 7 %, og det er fortsatt alt for stor økonomisk og teknologisk forskjell mellom de forskjellige land. Det diskrimineres også fortsatt på bakgrunn av samfunnsgrupper, men alle uansett kjønn, rase eller etnisitet skal ha rett til å bli inkludert i det globale samfunnet, hvis vi skal bevege oss mot en bæredyktig fremtid med plass til alle. FN’s tiende verdensmål er å redusere ulikhedet i og mellom landene.

Mål 11 - Bærekraftige byer og samfunn

Størstedelen av verdens befolkning bor nå i byområder, og stadig flere flytter dit. Man forventer, at befolkningstallet i 2050 vil ha steget til 6,5 mill. mennesker, og det skaper utfordringer på flere fronter. I 1990 var det ti såkalte megabyer med innbyggertall på 10 mill. I 2014 var det 28. Det krever økte investeringer i byplanleggingen og bystyrelsen. Ekstrem fattigdom er dessuten ofte konsentrert i slumkvarterene, og nye initiativer må til for å inkludere alle og skape sikre, bæredyktige byer for verdens innbyggere. FN’s ellevte verdensmål er å gjøre byer, lokalsamfunn og bosettelser inkluderende, sikre, robuste og bæredyktige.

Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Måten, vi forbruker og produserer på i dag, setter store avtrykk på naturen. Forurensning og overforbruk er et stort problem, og vil vi oppnå økonomisk vekst og bæredyktig utvikling, skal vi endre på vårt tankemønster, hva forbruk og produksjon angår. Å gjenbruke, stoppe matsøppel, tenke nye metoder for bortskaffelse av giftig avfall og forurensede stoffer, og tilskynne nye forbruksmønster er grunnleggende for å nå FN’s tolvte verdensmål, som går ut på å sikre bæredyktig forbruk og bæredyktige produksjonsformer.

Mål 13 - Stoppe klimaendringene

Klimaforandringene koster vår verden dyrt. Den globale gjennomsnittstemperaturen er stigende, og klimarelaterte katastrofer forekommer mer hyppig enn tidligere og rammer spesielt sårbare regioner som østater og land uten kyster. Allikevel er utledningen av drivhusgasser nå mere enn 50 % høyere enn i 1990, og den stiger fortsatt. Det er behov for en global innsats, og handler vi ikke nå, blir konsekvensene uopprettelige. FN’s trettende verdensmål er derfor, at vi sammen skal handle raskt for å bekjempe klimaforandringene og deres konsekvenser.

Mål 14 - Liv under vann

Verdenshavene utgør drivkraften for de systemer, som gjør planeten beboelig for mennesker. De brødfør oss og absorberer faktisk 30 % av den CO2, som mennesket gir ut. Derfor er det et problem, at fiskebestandene ikke rekker å reprodusere bæredyktig grunnet voldsom overfiskeri. Ytterligere har surheten i havet steget med 26 % siden starten av den industrielle revolusjonen som følge av den stigende utledningen av CO2. Havforurensning er også et stadig voksende problem, og i dag er det i gjennomsnitt 13.000 stk. plastikkavfall på hver kvadratkilometer i havet. For å oppnå en bæredyktig fremtid er FN’s fjortende verdensmål, at vi skal bevare og sikre bæredyktig bruk av verdens havene og deres ressurser.

Mål 15 - Liv på land

Jorden er like viktig for oss som havet. Vi får 80 % av vår kost fra planteliv og landbruk, og skogen utgjør kilder til ren luft og vann samt levesteder for millioner av dyre- og plantearter. Men tapet av landbruksjord og felling av skog er større enn noensinne, og tørke og ørkendannelse vokser. Det er en trussel for tusenvis av arter, der 22 % er i fare for å dø ut, men også mot klimatiltak av klimaforandringer. FN’s femtende verdensmål er derfor å beskytte, gjenopprette og støtte bæredyktig bruk av økosystemer på land, bekjempe ørkendannelse, stanse upining av jorden og tap av biodiversitet.

Mål 16 - Fred og rettferdighet

Ufred, vepnet konflikt og undertrykkelse er desverre stadig hverdagen i store deler av verden. Det ødelegger livet for utroligt mange mennesker, som står uten mulighet for beskyttelse grunnet mangel på effektiv regjeringsførelse. Hvis vi ønsker en verden med likhet og bæredyktig utvikling, skal den destruktive adferden stoppes, og det er derfor FN’s sekstende verdensmål å støtte fredelige og inkluderende samfunn, gi alle adgang til rettssikkerhet og bygge opp effektive, ansvarlige og inndragende institusjoner på alle nivåer.

Mål 17 - Samarbeid for å nå målene

Verdensmålene er ambisiøse og det ligger enorme utfordringer foran os. Kun i globalt fellesskap når vi målene, men verden er også tettere tilkoblet enn noensinne før, og det er vår styrke. Det er viktig, at vi bli med å forbedre vår samarbeid på tvers av landegrenser, og at vi ikke glemmer dem, som har bruk for hjelp, for det skal være plass til alle, og vi har bruk for alle, hvis missjonen skal lykkes. Det er derfor FN’s syttende og siste verdensmål, at vi skal styrke det globale partnerskapet for bæredyktig utvikling og øke midlene for å komme i mål.

Copyright © 2013-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | Håkon den godes gate 1 c | 7600 Levanger | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no