Epoxy lim

Varekode:
39066

Epoxy lim

Varekode:
39066
135,00 NOK
Er på lager
Levering er 5-7 virkedager

Ekstra sterk og bestandig 2-komponent lim til f.eks. metall, stein, betong, smykker, glass, porselen, hard plast osv

Mer informasjon
Artikkel39066
BrandDana
Innholdsenhetstk.
ÅrstidBasis
Ean nummer5701159175506
Detaljmengde 1 stk.
Innholdsmengde 24 ml

Levering
Vi etterstreber å sende varene dine 1-2 dager fra bestillingsdag og normal leveringstid er 5-7 virkedager.

Returvarer
Du har alltid 14 dagers full returrett, så lenge varene returneres i uåpnet originalemballasje. Sånn gjør du: En returvare sendes som vanlig postpakke, vedlagt kopi av fakturaen eller angitt med returordrenummer opplyst av kundeservice. Etter at vi har mottatt varene, får du pengene tilbake. Enten pr. kreditnota eller som overføring til din konto.

Fare. Contains: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight = 700) Polyamide resin Polyamid Harz Bisphenol-F-epoxy resin. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 Innhold/beholder leveres til i.h.t lokale og nasjonale forskrifter for avfallsbehandling. EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
Datablad
Copyright © 2013-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | Håkon den godes gate 1 c | 7600 Levanger | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no